ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА МЛАДИТЕ ОКОЛУ ЕКОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО ГРАД ГОСТИВАР (клучни наоди од истражување)

Релевантни наоди и други информации за истражувањето на перцепцијата на младите околу еколошката состојба во град Гостивар се презентирани во

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА 1 (ЕДЕН) ИСТРАЖУВАЧ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АНКЕТА И ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАЈ ЗА МИСЛЕЊЕТО НА МЛАДИТЕ ОКОЛУ ЕКОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО ГРАД ГОСТИВАР

Здружението Центар за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ во рамки на проектот „Чист град за чиста иднина“ имплементиран од