ИЗВЕШТАЈ – АКТУЕЛНА СОСТОЈБА, СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И РАНЛИВОСТ НА ЛОКАЛНИТЕ МЕДИУМИ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ЗАПАДНИОТ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Во овој извештај се детектирани проблемите, предизвиците и пречките во функционирањето на локалните/регионалните медиуми во контекст на забрзаниот техничко-технолошки развој,