МЕДИУМСКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ – Клучни наоди од истражување