ОТВОРЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА АКТУЕЛНАТА СОСТОЈБА, СПЕЦИФИЧНИТЕ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И РАНЛИВОСТА НА ЛОКАЛНИТЕ МЕДИУМИ

За потребите на проектот „Заедно за поквалитетно локално новинарство“, кој се спроведува во рамки на IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW – EU support for Enhancing Journalists Rights”, a e финансиран од Европска Комисија, Центарот за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ, објавува:

Барање за доставување на понуди за набавка на услуги за спроведување на истражување за актуелните состојби со локалните медиуми, нивните работни предизвици и подготовка на функционална анализа – извештај од проценката на состојбата.

1)     Понудата доставена од физички лица треба да ги содржи следниве информации:

·       Преглед на реализирани услуги (документ во прилог, прилог 1);

·       Понудена методологија (документ во прилог, прилог 2);

·       Финансиска понуда (документ во прилог, прилог 3);

·       Предложени експерти (документ во прилог, прилог 4);

·       Кратка биографија на експертот (документ во прилог, прилог 5);

·       Најмалку 2 (две) препораки за реализирани слични активности.

2)     Понудата доставена од правни лица треба да ги содржи следниве информации:

·       Тековна состојба на добавувачот не постара од една година;

·       Преглед на реализирани услуги (документ во прилог, прилог 1);

·       Понудена методологија (документ во прилог, прилог 2);

·       Финансиска понуда (документ во прилог, прилог 3);

·       Предложени експерти (документ во прилог, прилог 4);

·       Кратка биографија на двајца експерти (документ во прилог, прилог 5);

·       Потпишана изјава за непостоење на услови за исклучување на добавувач (документ во прилог, прилог 6);

·       Потпишана изјава за ексклузивност и достапност (документ во прилог, прилог 7);

·       Најмалку 2 (две) препораки за реализирани слични активности на предложените експерти или правното лице.

Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од добавувачот со печат и потпис од одговорното лице, со назнака „Верно на оргиналот“.

Понудата се доставува во затворен коверт во архивата на Центар за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ (бул. Браќа Гиноски бр. 61, 1230 Гостивар) или скенирана на е-пошта community.mediadev@gmail.com

На надворешната страна на ковертот наведете: ,,За тендер Реф. Бр. 0503-101“ и текстот “Да не се отвора пред сесијата за евалуација”.

Докумените во понудата доставени по е-пошта треба да се скенирани и со печат и потпис од одговорното лице.

Понудата треба да се достави не подоцна од 03.04.2023 година (понеделник), до 16:00 часот.

Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање, како и потребната документација може да најдете во прикачената тендерска документација.

Повик за ангажирање на експерти за спроведување на истражување

https://drive.google.com/file/d/10BrgTX077LWUA-rPSZkJC52tXaljAHcF/view?usp=share_link

Барање за прибирање понуди

https://drive.google.com/file/d/1f5cLHzFRiNDZiq05Y1Hdzld-SdgoBuLi/view?usp=share_link

Упатство за оценување и избор на понудувачи

https://drive.google.com/file/d/1vXNtRygQ_lut_C4sxBcxANo-E0Vz6UXB/view?usp=share_link

Во прилог ви ја доставуваме и потребната документација на располагање:

Прилог 1: Образец за реглед на реализирани услуги

https://docs.google.com/document/d/10ezWS0LOmc97cvClITH4wv5vKYhR85lu/edit?usp=sharing&ouid=104459201335104708287&rtpof=true&sd=true

Прилог 2: Образец за понудена методологија

https://docs.google.com/document/d/1NnS4saOVYi25o6tZ2wW07CHbQvXEKM9E/edit?usp=sharing&ouid=104459201335104708287&rtpof=true&sd=true

Прилог 3: Образец за финансиска понуда

https://docs.google.com/document/d/1Cel3CH2JLqyZLGDRk6PAKTJsFQxKcS4u/edit?usp=sharing&ouid=104459201335104708287&rtpof=true&sd=true

Прилог 4: Образец за предложени експерти

https://docs.google.com/document/d/1SLPyH93Sr6bHDMwVEgpZmkLXS2wt76nk/edit?usp=sharing&ouid=104459201335104708287&rtpof=true&sd=true

Прилог 5: Образец за кратка биографија на експертот

https://docs.google.com/document/d/1ZXMhAIrwk1g0GcfL4EnUMEyKotxpaP4L/edit?usp=sharing&ouid=104459201335104708287&rtpof=true&sd=true

Прилог 6: Изјава за непостоење на услови за исклучување на добавувач

https://docs.google.com/document/d/1OdQqs8-dmTcq4dN5nXKyw7InYmYl6CFE/edit?usp=sharing&ouid=104459201335104708287&rtpof=true&sd=true

Прилог 7: Изјава за ексклузивност и достапност

https://docs.google.com/document/d/1QlIUbHYqK934xVraGlqLaZDLwk7yNJ9b/edit?usp=sharing&ouid=104459201335104708287&rtpof=true&sd=true