Барање за доставување на понуди за обезбедување на услуга – изнајмување на аудио опрема за симултан превод


За потребите на проектот „Заедно за поквалитетно локално новинарство“, кој се спроведува во рамки на IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW – EU support for Enhancing Journalists Rights”, a e финансиран од Европска Комисија, Центарот за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ, објавува:

Барање за доставување на понуди за обезбедување на услуга – изнајмување на аудио опрема за симултан превод за три дводневни обуки.

Услугата треба да опфаќа:

 • Аудио опрема за симултан превод од македонски на албански јазик и обратно за три дводневни обуки (преведувачки кабини, слушалки, статични и безжични микрофони…):
 • Прва обука
  Времетраење од 2 дена (во текот на месец октомври-ноември/датумот дополнително ќе биде одреден);
  Очекуван број на учесници: најмногу до 26.
 • Втора обука
  Времетраење од 2 дена (во текот на месец октомври-ноември/датумот дополнително ќе биде одреден);
  Очекуван број на учесници: најмногу до 26.
 • Трета обука
  Времетраење од 2 дена (во текот на месец октомври-ноември/датумот дополнително ќе биде одреден);
  Очекуван број на учесници: најмногу до 26.

КРИТЕРИУМИ

Изборот на најповолен добавувач ќе се прави според принципот „најниска понудена цена“.

Во прилог на понудата треба да се достави и следната документација:

 • Тековна состојба на добавувачот не постара од шест месеци;
 • Прилог 1: Формулар за понуда
 • Прилог 2: Изјава од овластеното лице за непостоење на услови за исклучување на добавувач.

Понудата се доставува во затворен коверт до архивата на Центар за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ (бул. Браќа Гиноски бр. 61 1230 Гостивар) или скенирана преку е-пошта community.mediadev@gmail.com

Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од добавувачот со печат и со потпис од одговорното лице, со назнака „Верно на оргиналот“.

На надворешната страна на ковертот наведете: ,,За тендер Реф. Бр. 0503-146“ и текстот “Да не се отвора пред сесијата за евалуација”.

Доколку понудата се праќа преку email, документите со печат и со потпис, мора да се скенирани.

Понудата треба да се достави во рок од 5 работни дена, но не подоцна од 14.09.2023 година (четврток), до 16:00 часот.

Сите понудувачи кои доставиле понуди и ги исполнуваат условите ќе бидат разгледани од страна на евалуционата комисија и соодветно известени.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според условите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој добавувач може да учествува само со една понуда.

Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање, како и потребната документација може да најдете во прикачената тендерска документација.

Повик за обезбедување на аудио превод

Барање за доставување на понуди за обезбедување на услуга

Упатство за оценување и избор

Во прилог ви ја доставуваме и потребната документација на располагање:

Прилог 1. Формулар за понуди

Прилог 2. Изјава за за непостоење на услови за исклучување на добавувач