ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА МЛАДИТЕ ОКОЛУ ЕКОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО ГРАД ГОСТИВАР (клучни наоди од истражување)

Релевантни наоди и други информации за истражувањето на перцепцијата на младите околу еколошката состојба во град Гостивар се презентирани во три дела во рамките на овој Извештај.

Во првиот дел е доловена состојбата со животната средина на општина Гостивар и важноста за здравјето на граѓаните. Вториот дел се состои од емпириско истражување, каде што се презентираат наодите од собраните податоци од спроведената анкета со младите. Третиот дел ги содржи заклучните согледувања и препораките за подобрување.

Целиот извештај е достапен на линкот:

Извештајот е дел од програмата за подгрантирање во рамки на проектот „Младински активизам за позелени општини“. Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија“. Оваа публикација е изготвена со финансиска поддршка на Европската Унија.