PERCEPTIMI I TË RINJVE PËR GJENDJEN MJEDISORE NË QYTETIN E GOSTIVARIT (gjetjet kryesore të hulumtimit)

Gjetjet relevante dhe informacionet tjera në lidhje me hulumtimin janë paraqitur në tri pjesë brenda këtij Raporti.

Në pjesën e parë është përfshirë gjendja e mjedisit të komunës së Gostivarit dhe rëndësia e tij për shëndetin e qytetarëve. Pjesa e dytë përbëhet nga hulumtimi empirik, ku prezantohen gjetjet nga të dhënat e mbledhura nga anketa e realizuar me të rinjtë. Pjesa e tretë përmban vëzhgimet përmbyllëse dhe rekomandimet për përmirësimin e gjendjeve të konstatuara.

I gjithë raporti gjendet në linkun:

Raporti është pjesë e programit të subgranteve në kuadër të projektit “Aktivizmi rinor për komunat e gjelbra”. Projekti mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian”.