Past projects

Наслов на проектот: Достоинство за гласот на жените!

Постигнати цели:

 • подигнување на свеста кај жените од руралните средини за процесот на демократизација и за правото на глас.

Реализирани активности:

 • презентирање на позитивни примери на успешни и почитувани жениво руралните заедници кои слободно можат да ги изразат своите права;
 • промовирање на дијалог меѓу политичките партии и локалната власт да ги охрабри жените од руралните средини слободно да го изразуваат и нивните мажи да го почитуваат правото на глас.

Резултати:

 • разбудување на свеста на жените од руралните средини за слободно изразување на своите права, како и правото на глас;
 • охрабрување за слободно изразување на ова право;
 • разбудување на свеста за важноста на индивидуалното право на глас за развојот на една демократија.

 

Наслов на проектот: Медиумите во борбата против корупцијата на локално ниво.

Постигнати цели:

 • подигнување на свеста на новинарите/уредниците, граѓанското општество и медиумите во Гостивар, Кичево и Тетово за последиците од корупцијата и негативно влијание во развојот на општеството и сиромаштијата.

Реализирани активности:

 • 22 новинари/уредници од локални медиуми и 6 претставници од граѓански организации од Гостивар, Тетово и Кичево беа обучени за правната рамка во областа на анти-корупцијата и истражувачко новинарство;
 • подготвени и дистрибуирани брошури со информации за правната рамка и институции и организации кои работат на полето на спречување на корупцијата;
 • доделени награди за најдобра сторија/новинар.

Резултати:

 • зголемено медиумско производство (ТВ и радио приказни и статии) за случаи на корупција;
 • подобрување на професионално ниво на локалните медиуми во Гостивар, Кичево и Тетово;
 • зголемување на нивото на соработка помеѓу медиумите и граѓанското општество во борба против корупцијата;

 

Наслов на проектот: Кој род е Охридскиот рамковен договор?!

Постигнати цели:

 • интегрирање во концептот на родова интеграција со фокус на жените од етничките малцинства во процесот на имплементација на Охридскиот рамковен договор.

Реализирани активности:

 • родова проценка на нивото на вклученост на жените од етничките малцинства во политичките и развојните процеси;
 • предлог на мерки за вклучување и зајакнување на нивната позиција во институции/организации.

Резултати:

 • подигнување на свеста за унапредување на положбата на жените од етничките малцинстваво општеството преку промовирање на концептот на родовата рамноправност и родовата перспектива во развојот на локалната политика.

 

Подготовка на комуникациска стратегија за граѓански здруженија од Гостивар

Комуникациската стратегија како алатка наменета за граѓанските здруженија им овозможува подобра комуникација и координација со граѓаните и медиумите. Со стратегијата се идентификуваа клучните области на делување, слабите и силните страни на здруженијата во комуникацијата и видливоста на истите, а се понудија и активности со кои заканите и слабите стране треба да се надминат. Стратегијата е со временски период на реализација од 3 години и истата содржи цели и очекувани резултати.

 

Медиумска кампања за проектот под наслов „Подобрување на меѓукултурниот дијалог во мултикултурни општини“

Преку кампањата различноста е во мода, се јакнеше свеста на населението за важноста од толеранција во мултикултурно опкружување и имаше за цел да ги подобри меѓуетничките односи во мултиетнички општини.  Оваа кампања беше емитувана на локалните медиуми од Западна Македонија кои ја емитуваа кампањата на албански и македонски јазик.