БАРАЊЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГА – ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ, УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ И ИЗНАЈМУВАЊЕ НА РАБОТНА ПРОСТОРИЈА/САЛА ЗА ТРИ ДВОДНЕВНИ ОБУКИ

За потребите на проектот „Заедно за поквалитетно локално новинарство“, кој се спроведува во рамки на IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW

ИЗВЕШТАЈ – АКТУЕЛНА СОСТОЈБА, СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И РАНЛИВОСТ НА ЛОКАЛНИТЕ МЕДИУМИ, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ЗАПАДНИОТ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Во овој извештај се детектирани проблемите, предизвиците и пречките во функционирањето на локалните/регионалните медиуми во контекст на забрзаниот техничко-технолошки развој,

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРЕВЕДУВАЧИ И ЛЕКТОРИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „ЗАЕДНО ЗА ПОКВАЛИТЕТНО ЛОКАЛНО НОВИНАРСТВО“

ВОВЕД Проектот „Заедно за поквалитетно локално новинарство“ се спроведува во рамки на IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW – EU support for

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА АКТУЕЛНАТА СОСТОЈБА, СПЕЦИФИЧНИТЕ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И РАНЛИВОСТА НА ЛОКАЛНИТЕ МЕДИУМИ

За потребите на проектот „Заедно за поквалитетно локално новинарство“, кој се спроведува во рамки на IPA 2020 EU FOR RULE OF LAW –